قیمت طراحی

چاپ

در صورتی که بخواهید کار طراحی کاتالوگ خود را به ما بسپارید تا 20 صفحه به ازای هر صفحه طراحی 100 هزار تومان اخذ می شود و از 21 صفحه تا 50 صفحه به ازای هر صفحه 100 هزار تومان اخذ می شود و از آن بالاتر هر صفحه 50 هزار تومان