سعی کنید در مذاکرات زاویه خود را با مشتری 90 درجه تنظیم کنید

چاپ
چنانچه شما روبروی مشتری و در زاویه 180 درجه با مشتری مذاکره کنید مانند جلسات بازجویی بیشترین فشار را به او وارد می کنید و این امکان وجود دارد که مشتری در ضمیر نا خوداگاه خود تصور کند شما می خواهید محصولتان را به زود به او بفروشید. فراموش نکنید بهترین زاویه مذاکره با مشتری زاویه دوستانه 90درجه می باشد. همواره فاصله خود را با مشتری حفظ کنید و در تقدیم سی دی کاتالوگ و یا بروشور الکترونیکی محصولتان عجله نکنید؛ باید بهترین زمان را برای این مسئله در اواخر مذاکره پیدا کنید.